ครม.เห็นชอบ ยกเว้นตรวจวีซ่านักท่องเที่ยวต่างชาติ(เพิ่มเติม)

มติคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง รายงานผลการประชุมการพิจารณากำหนดสิทธิการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว: สิทธิขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival – VoA) และสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน (ผ.30)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมติที่ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การพิจารณากำหนดสิทธิการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว: สิทธิขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival – VoA) และสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน (ผ.30) เมื่อวันที่8 สิงหาคม 2560 และ 26 เมษายน 2561 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

1. กำหนดให้สิทธิขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VoA) เพิ่มเติม แก่คนชาติของเม็กซิโก วานูอาตู นาอูรู และจอร์เจีย

2. กำหนดให้สิทธิ ผ.30 แก่คนชาติลัตเวีย ลิทัวเนีย อันดอร์รา ซานมารีโน ยูเครน มัลดีฟส์ และมอริเชียส

3. เห็นชอบการกำหนดรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิ ผ.30 และสิทธิ VoA เพิ่มเติม โดยพิจารณายกเว้นเรื่องหลักประติบัติต่างตอบแทนกรณีนาอูรู ลัตเวีย ลิทัวเนีย อันดอร์รา ซานมารีโน ยูเครน และเม็กซิโก

4. ยกเลิกการให้สิทธิ VoA แก่คนชาติโอมาน เช็ก ฮังการี โปแลนด์ ลิกเตนสไตน์ เอสโตเนีย สโลวีเนีย สโลวัก ลัตเวีย ลิทัวเนีย ซานมารีโน อันดอร์รา ยูเครน มัลดีฟส์ และมอริเชียส เนื่องจากได้รับทั้งสิทธิ VoA และสิทธิ ผ.30 ให้เหลือเพียงสิทธิ ผ.30 ซึ่งเป็นสิทธิที่ดีกว่า VoA เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งโดยปกติจะอนุญาตให้พำนักตามสิทธิที่เหนือกว่า (ผ.30)

5. อนุมัติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่คนชาติจะขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VoA) เพื่อปรับปรุงรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิ VoA ทั้งหมด โดยจะเพิ่มรายชื่อประเทศเม็กซิโก วานูอาตู นาอูรู จอร์เจีย ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับสิทธิ VoA และไม่บรรจุรายชื่อ 15 ประเทศที่ได้รับสิทธิ VoA ซ้ำซ้อนกับ ผ.30 ได้แก่ โอมาน เช็ก ฮังการี โปแลนด์ ลิกเตนสไตน์ เอสโตเนีย สโลวีเนีย สโลวัก ลัตเวีย ลิทัวเนีย ซานมารีโน อันดอร์รา ยูเครน มัลดีฟส์ และมอริเชียส ในประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ฉบับใหม่ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

กต. รายงานว่า ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ VoA และการยกเว้นการตรวจลงตราประเภทต่าง ๆ ในปัจจุบัน มีดังนี้

1. สิทธิ VoA สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของประเทศตามที่ระบุในประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดรายชื่อประเทศที่คนชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว สามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองที่กำหนดไว้ โดยอนุญาตให้พำนักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 15 วัน ปัจจุบันประเทศไทยให้สิทธิ VoA แก่ 29 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ (ไต้หวัน)

2. สิทธิ ผ.30 เป็นมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราฝ่ายเดียวของไทย สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของประเทศตามที่ระบุในประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเข้ามาในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว จะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและอนุญาตให้พำนักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน ปัจจุบันประเทศไทยให้สิทธิ ผ.30 แก่ 48 ประเทศ และ 1 เขตบริหารพิเศษ (ฮ่องกง)

3. สิทธิตามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ได้ทำความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรากับไทยซึ่งถือหนังสือเดินทางตามประเภทที่ระบุไว้ในความตกลงฯ (ทูต ราชการ หรือธรรมดา) สามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักตามระยะเวลาที่ระบุไว้ตามความตกลง คือ 14 วัน 30 วัน หรือ 90 วัน ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยได้จัดทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการกับ 54 ประเทศ และ 2 เขตบริหารพิเศษ (ฮ่องกงและมาเก๊า) และความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดากับ 11 ประเทศ และ 2 เขตบริหารพิเศษ ( ฮ่องกงและมาเก๊า)

รายละเอียดเพื่มเติม คลิก : มติคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561