Venuvan, India : เวฬุวัน อินเดีย

Venuvan, India : เวฬุวัน อินเดีย

วัดเวฬุวันมหาวิหาร

วัดเวฬุวันมหาวิหาร หมายถึง วัดที่เป็นสวนป่าไผ่ (The bamboo grove temple) ชื่อเต็มคือ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา

Vaishali, India : เวสาลี อินเดีย

Vaishali, India : เวสาลี อินเดีย

เวสาลี หรือ ไวศาลี (อังกฤษ: Vaishali) เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากแคว้นหนึ่งในบรรดา 16 แคว้นของชมพูทวีป มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของคณะเจ้าลิจฉวี มีการปกครองด้วยระบบสามัคคีธรรมหรือคณาธิปไตย(บ้างก็ว่าด้วยระบอบประชาธิปไตย)แห่งแรก ๆ ของโลก

Sujata Garh, India  - บ้านนางสุชาดา อินเดีย

Sujata Garh, India - บ้านนางสุชาดา อินเดีย

บ้านนางสุชาดาอยู่ในเขตเมืองคยา ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากพุทธคยามากนัก

ระหว่างทางไปบ้านนางสุชาดาจะต้องนั่งรถผ่านแม่น้ำเนรัญชรา ซึ่งเห็นเพียงแต่ทรายแห้งในช่วงฤดูหนาว ว่ากันว่าฤดูที่มีน้ำก็มีน้ำมากอยู่เหมือนกัน

Sravasti, India : สาวัตถี อินเดีย

Sravasti, India : สาวัตถี อินเดีย

สาวัตถี (Sravasti) คือเมืองโบราณในสมัยพุทธกาล มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล 1 ใน แคว้นมหาอำนาจใน 16 มหาชนบทในสมัยพุทธกาล

Nalanda, India : นาลันทา อินเดีย

Nalanda, India : นาลันทา อินเดีย

นาลันทา เป็นเมืองหลักพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล นาลันทา บางครั้งเรียกว่า นาลกคาม เป็นบ้านเกิดและที่นิพพานของพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา อยู่ในแคว้นมคธ อยู่ห่างจากราชคฤห์ประมาณ (ประมาณ 16 กิโลเมตร) ที่เมืองนี้มีสวนมะม่วง ชื่อ ปาวาริกัมพวัน (สวนมะม่วงของปาวาริกเศรษฐี) ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับแรมหลายครั้ง
ภายหลังมีการขุดค้นพบซากมหาวิทยาลัยนาลันทาแล้ว ทางรัฐบาลรัฐพิหารได้ประกาศยกฐานะหมู่บ้านนาลันทา เป็นอำเภอนาลันทา ที่ๆเราไปก็อยู่บริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยนาลันทา

Kapilavastu, India : กรุงกบิลพัสดุ์ อินเดีย

Kapilavastu, India : กรุงกบิลพัสดุ์ อินเดีย

กรุงกบิลพัสดุ์ (บาลี: Kapilavatthu กปิลวัตถุ; สันสกฤต: Kapilavastu กปิลวัสตุ; อังกฤษ: Kapilavastu) เป็นชื่อเมืองหลวงของแคว้นสักกะ แม้ว่าจะไม่เป็นสังเวชนียสถาน แต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก เป็นเมืองของพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย รวมทั้งพระธรรมเทศนาที่สำคัญหลายๆ กัณฑ์

เขาคิชฌกูฏ อินเดีย

Gridhrakuta Hill, India : เขาคิชฌกูฏ อินเดีย

วันนี้พาไปขึ้นเขาคิชฌกูฏที่อยู่ทางทิศใต้กรุงราชคฤห์ (Rajgir) แคว้นมคธ ปัจจุบันคือ จังหวัดนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเขาเขาคิชฌกูฏเป็นสถานที่ประทับจำพรรษาของพระพุทธเจ้า ในพรรษาที่ 2, 5, 7 และพรรษาสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย

Ganges River, India : แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย

เมืองพาราณสี หรือ วาราณสี (Varanasi) เป็นชื่อของเมืองหลวงแคว้นกาสี ประเทศอินเดีย มีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี 

สังเวชนียสถานแห่งที่ 4 กุสินารา,อินเดีย

Kusinaga,India : สังเวชนียสถานแห่งที่ 4 กุสินารา,อินเดีย

กุสินารา กุสินารา หรือ กุศินคร (อังกฤษ: Kusinaga, Kushinagar) เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ

ความสำคัญ : เป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่ตั้ง : ตำบลมถากัวร์ อำเภอกุสินคร หรือกาเซีย หรือกาสยา (Kushinaga; Kasia; Kasaya) ในเขตจังหวัดเทวริยา (Devria; Devriya) รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สารนาถ,อินเดีย

Sarnath, India : สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สารนาถ,อินเดีย

สารนาถ เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 (1 ใน 4 แห่งของชาวพุทธ) เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา เริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่พึ่งแก่มหาชนทั้งหลาย (Place of the Buddha’s First Sermon)
ที่ตั้ง : ห่างจากเมืองพาราณสีไปทางเหนือประมาณ 9 กิโลเมตร รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

data-matched-content-ui-type="image_card_stacked"