Sarnath, India : สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สารนาถ,อินเดีย

สารนาถ เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 (1 ใน 4 แห่งของชาวพุทธ) เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา เริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่พึ่งแก่มหาชนทั้งหลาย (Place of the Buddha’s First Sermon)
ที่ตั้ง : ห่างจากเมืองพาราณสีไปทางเหนือประมาณ 9 กิโลเมตร รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

Sarnath, India

เหตุที่ได้ชื่อว่าสารนาถ บ้างก็ว่ามาจากศัพท์ว่า สารงฺค + นารถ = ที่อยู่ของสัตว์จำพวกกวาง สารนาถยังรู้จักกันดีในชื่อ “อิสิปตนมฤคทายวัน” หรือ “ฤๅษีปัตนมฤคทายวัน” (บาลี: อิสิปตนมิคทายวน) แปลว่า ป่าอันยกให้แก่หมู่กวาง และเป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤๅษีและนักพรตต่างๆ

Sarnath, India

รอบบริเวณป่าอิสิปตนในปัจจุบัน คงเหลือเพียงซากโบราณสถานที่สำคัญกระจายอยู่เป็นพื้นที่กว้าง ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงโปรดให้สร้างขึ้น
เมื่อเราเดินเข้ามาระยะหนึ่งจะมองเห็นสถูป ถึงแม้จะเห็นไม่ชัด เพราะเรามาในช่วงเช้าตรู่ที่อากาศหนาวและหมอกหนามาก ก็ยังเห็นว่ามีขนาดใหญ่มาก

Sarnath, India

สถูปนี้ เรียกว่า “ธรรมเมกขสถูป” มาจากคำว่า ธัมม+อิกข+สถูป ที่แปลว่า สถานที่เห็นธรรมเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมกัณฑ์แรก เรียกว่า “ปฐมเทศนา” พระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อ ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5
ธัมเมกขสถูปเป็นสถูปขนาดใหญ่ มีความสูง 31.3 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 28.3 เมตร ด้านล่างก่อด้วยหิน สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ทำเป็นช่องๆ แต่ละช่องได้ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบต่างๆ ส่วนช่องใหญ่รอบองค์พระสถูปนั้นมี 8 ช่อง ซึ่งมีความหมายถึง มรรคมีองค์ 8 ประการ

Sarnath, India
เจาคันธีสถูป: เป็นจุดที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงพบกับปัญจวัคคีย์ ณ สถานที่แห่งนี้ แต่สภาพที่เห็นปัจจุบันมีการต่อเติมในเวลาต่อมา และยังมีสภาพสมบูรณ์
ซากฐานเจดีธรรมราชิกสถูป: มีศิลาจารึกพระเจ้าอโศก ซึ่งจารเป็นอักษรพราหมี (อ่านว่า พราม-มี)
-ซากเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชที่ถูกทุบทำลาย

Sarnath, India

มูลคันธกุฎี : เป็น “กุฏิ” ที่พระพุทธเจ้าประทับในพรรษาแรกหลังการตรัสรู้
ยสสถูปหรือยสเจดีย์ : สถานที่พระยสเถระบรรลุพระอรหันต์ (พระอริยสาวกองค์ที่ 6) พร้อมกับบิดาของท่านที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน เป็นอุบาสกคนแรกของโลก
กลุ่มพุทธสถานโบราณในสารนาถ


Sarnath, India

Sarnath, India

Sarnath, India

การไปสารนาถนอกเหนือจากสถานที่ที่ว่ามาแล้ว การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดีสารนาถ เป็นสิ่งที่ห้ามพลาดเลย ภายในเราได้เข้าไปชม”พระพุทธปฏิมา ปางปฐมเทศนา”ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกและสวยจนชนะรางวัลการประกวดขององค์การ UNESCO นับว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง เราได้เห็นแล้วเป็นบุญตามากจริงๆ อีกสิ่งหนึ่งที่จะได้เห็น คือ เสาหินพระเจ้าอโศกที่ยังคงสภาพสมบูรณ์มาก ที่นี่เสียดายมาก เพราะไม่อนุญาตให้เอากล้องหรือมือถือเข้าไปถ่ายภาพเลย

Sarnath, India

รูปภาพจากwikipedia: พระพุทธรูปปางทรงแสดงปฐมเทศนา