Sravasti, India : สาวัตถี อินเดีย

สาวัตถี (Sravasti) คือเมืองโบราณในสมัยพุทธกาล มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล 1 ใน แคว้นมหาอำนาจใน 16 มหาชนบทในสมัยพุทธกาล

Sravasti, India

คนอินเดียในปัจจุบันลืมชื่อเมืองสาวัตถี (ในภาษาบาลี) หรือ ศราวัสตี (ในภาษาสันสกฤต) ไปหมดแล้ว คงเรียกแถบตำบลที่ตั้งเมืองสาวัตถีนี้เพียงว่า สะเหถ-มะเหถ (Saheth-Maheth) ปัจจุบัน สะเหต-มะเหต ตั้งอยู่ในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย
ห่างจากสถานีรถไฟบาลรัมปูร์ (Balrampur) ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 18 กิโลเมตร

เมืองสาวัตถีนับว่าเป็นเมืองสำคัญในการเป็นฐานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าที่สำคัญ เพราะเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา เป็นที่ตรัสพระสูตรมากมายและเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนามั่นคงที่สุด เพราะมีผู้อุปถัมภ์สำคัญ เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล อนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา เป็นต้น

Sravasti, India

สาวัตถี ปัจจุบันยังมีซากโบราณสถานที่สำคัญปรากฏร่องรอยอยู่ คือ

1.วัดเชตวันมหาวิหาร เป็นวัดที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย สร้างในบริเวณที่เดิมของเจ้าเชต ซึ่งเป็นเชื้อสายของกษัตริย์องค์หนึ่งในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าค์ประทับอยู่ที่นี่นานทีสุดถึง 19 พรรษา
ปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองสาวัตถี จังหวัดสราวัสดี รัฐอุตตรประเทศ ปัจจุบันนิยมเรียกว่าศราวัสตี อันเป็นามตามภาษาสันสกฤต ส่วนคำว่า “สาวัตถี” ตามนามบาลีมีคนรู้จักน้อยมาก มีเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ ส่วนภายในพระเชตวันมหาวิหาร มีซากหมู่เจดีย์และวิหาร
-มูลคันธกุฎี เป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมโปรดหมู่เทวดาและมนุษย์ ณ ที่แห่งนี้

Sravasti, India
-หมู่กุฏิพระอริยสาวก
พระพุทธองค์ประทับนานถึง 19 พรรษา มีพระสาวกองค์สำคัญมาสนองงาน พระเชตวันจึงเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดในครั้งพุทธกาล โดยรอบจะมีกุฏิพระอรหันต์ เช่นพระสารีบุตร พระสีวลีเถระ พระมหากัสสปะ องคุลีมาล พระโมคคัลลานะ พระอุบาลี-ราหุล พระอานนท์ เป็นต้น

-อานันทโพธิ
ต้นไม้มงคลในเชตวัน พระโมคคัลลานะนำเมล็ดจากพุทธคยาโดยทางอากาศ เป็นต้นโพธิ์ที่พระอานนท์ดำริที่จะปลูกขึ้น เพื่อเพื่อตรึกระลึกถึงพระพุทธเจ้าและท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้ปลูกตามพุทธประสงค์

 Sravasti, India

-วิหารธรรมสภา เป็นสถานที่โปรดพุทธบริษัททั้งหลายที่มาชุมนุมและเป็นจุดกำเนิดคำสอนในพระสูตร คาถาธรรมบทจำนวนมาก แม้แต่นางปฏาจาราวิสาขามหาอุบาสิกา ผู้เสียสติก็มาได้สติ ณ วิหารธรรมสภาแห่งนี้
-วิหารสังฆสภา เป็นที่ประชุมสงฆ์ สัมมนา ทบทวนหลักธรรม หัวข้อ เทศนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสนอข้อพึงบัญญัติและปรับเปลี่ยน

Sravasti, India

-เจดีย์พระอรหันต์แปดทิศ
พระพุทธเจ้าทรงมอบภาระการเผยแผ่ให้หมู่พระอรหันต์เจ้า กระจายออกไปประกาศพุทธธรรม ได้แก่ พระอัญญาโกณฑัญญะ (รัตตัญญู) ทิศบูรพา,พระมหากัสสปะ (ธุดงควัตร) ทิศอาคเนย์, พระสารีบุตร (ปัญญา) ทิศทักษิณ, พระอุบาลี (พระวินัย) ทิศหรดี, พระอานนท์ (พุทธอุปัฏฐาก) ทิศปัจฉิม, พระควัมปติ (มีพลัง) ทิศพายัพ,
พระมหาโมคคัลลานะ (ฤทธิ์) ทิศอุดร, และพระราหุล (การศึกษา) ทิศอีสาน
-โภชนศาลา คือ หอฉัน เป็นสถานที่ฉันภัตตาหาร น้ำ ปานะ ตลอดจนต้อนรับพระอาคันตุกะจากทิศทั้ง 4
-คิลานเภสัชศาลา เป็นสถานพยาบาทภิกษุไข้
- กุฏิพระสงฆ์ (กุฏิพระสีวลี, หมู่ภิกษุโกสัมพี ฯลฯ) เป็นสถาน ที่ก่อด้วยอัฏฐิได้การบูรณะอยู่เนื่องๆ

Sravasti, India

2.บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี อยู่ในบริเวณพระราชวังของพระเจ้าปเสนทีโกศล เลยพระวิหารเชตะวันไปประมาณ 3 กิโลเมตร ที่ปัจจุบันเหลือเพียงซากอิฐบ้านโบราณเรียงเป็นชั้นลดหลั่นกันไป มีบันใดขึ้นถึงยอด ตรงกลางจะแบ่งเป็นช่องคล้ายห้อง

อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นอุบาสกคนสำคัญในสมัยพุทธกาล เป็นผู้สร้างเชตวันมหาวิหารถวายพระพุทธองค์ นอกจากจะอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสงฆ์แล้ว ยังได้สงเคราะห์คนยากไร้อนาถาอย่างมากมายเป็นประจำ จึงได้ชื่อว่า“อนาถบิณฑิกะ” ซึ่งแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถา หรือเศรษฐีขวัญใจคนจน ท่านได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะในหมู่ทายกฝ่ายอุบาสก

3.บ้านปุโรหิตผู้เป็นบิดาของพระองคุลีมาล อีกสถานที่หนึ่งที่กำลังบูรณะ อยู่โพรงแคบๆเป็นทางที่ลอดไปด้านในทะลุเป็นห้องกว้างปิดทึบสี่ด้าน ด้านบนเปิดโล่งถึงยอดอาคาร นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นสถูปอนุสรณ์สำหรับองคุลีมาล สาวกที่เคยฆ่าคนถึง 999 คน และตัดนิ้วมาร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอจนพบพระพุทธเจ้า ซึ่งแสดงถึงพระธรรมเทศนาโปรดองคุลีมาล จนเป็นพระอรหันต์

Sravasti, India

4.สถูปทรงแสดงยมกปาฏิหารย์
เป็นเนินดินที่พระเจ้าอโศกมหาราชมาสร้างไว้ ณ สถานที่แห่งเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ เพื่อปราบ เดียรถีย์ (นอกศาสนา) ยมกปาฏิหาริย์ คือการแสดงปาฏิหาริย์เป็นคู่ๆ มีไฟ มีน้ำ เป็นต้น หลังจากนั้นเสด็จขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดา เป็นเวลา 3 เดือน

Sravasti, India

5.วัดบุพพาราม เป็นวัดที่นางวิสาขาสร้างถวาย

6. วัดราชิการาม เป็นวัดที่พระเจ้าปเสนทิโกศลสร้างถวายเพื่อเป็น ที่อยู่ของพระภิกษุณี

7.วัดพุทธนานาชาติ วัดไทย และวัดนานาชาติอีกหลายวัด

https://www.gotoknow.org/posts/449603
http://www.dhammahansa.com/sravasti.php
http://www.watthaichetavan.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538706833&Ntype=1