Sujata Garh, India - บ้านนางสุชาดา อินเดีย

บ้านนางสุชาดาอยู่ในเขตเมืองคยา ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากพุทธคยามากนัก

ระหว่างทางไปบ้านนางสุชาดาจะต้องนั่งรถผ่านแม่น้ำเนรัญชรา ซึ่งเห็นเพียงแต่ทรายแห้งในช่วงฤดูหนาว ว่ากันว่าฤดูที่มีน้ำก็มีน้ำมากอยู่เหมือนกัน

Sujata Garh, India

หลังจากลงรถ เราจะเจอกับกองอิฐขนาดใหญ่ ซึ่งบอกกล่าวเล่าต่อกันมาว่า ณ ที่กองอิฐนี้เมื่อก่อนเป็นสถานที่ตั้งบ้านของนางสุชาดา ผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาส(ข้าวที่หุงด้วยนมโคล้วน)ให้กับพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้

Sujata Garh, India