Venuvan, India : เวฬุวัน อินเดีย

วัดเวฬุวันมหาวิหาร

วัดเวฬุวันมหาวิหาร หมายถึง วัดที่เป็นสวนป่าไผ่ (The bamboo grove temple) ชื่อเต็มคือ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา

Venuvan, India

คำว่า เวฬุวัน แปลว่า สวนไผ่ ซึ่งแต่เดิมนั้น วัดแห่งนี้เป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แคว้นมคธ ตั้งอยู่นอกเมืองราชคฤห์ เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้เสด็จไปยังเมืองราชคฤห์ พระเจ้าพิมพิสารทรงยกพระราชอุทยานสวนไม้ไผ่ถวายเป็นที่ประทับแห่งแรกแด่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สาวก ด้วยทรงเห็นว่าเป็นที่สงบร่มรื่น เหมาะสำหรับอยู่บำเพ็ญธรรมของพระสงฆ์ ถือกันต่อมาว่าสถานที่นี้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้วัดนี้ยังเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกจำนวน 1,250 รูป แล้วส่งไปเป็นพระธรรมทูตประกาศพระศาสนา อันเป็นที่มาของ "วันมาฆบูชา"

ในปัจจุบันวัดเวฬุวันมหาวิหาร ได้รับการบูรณะโดยกองโบราณคดีอินเดีย ภายในบริเวณยังคงมีเนินดินโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขุดค้นอีกมาก มีสระน้ำขนาดใหญ่ สวนไผ่ที่ร่มรื่น
-สระโบกขรณีกลันทกนิวาป (สระน้ำ) กลางวัดเวฬุวันมหาวิหาร

Venuvan, India

-ลานจาตุรงคสันนิบาต
Venuvan, India

ลานที่มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่ ลานนี้เป็นจุดสักการะของชาวไทยผู้มาแสวงบุญจุดสำคัญ 1 ใน 2 แห่งของเมืองราชคฤห์ (อีกจุดหนึ่งคือพระมูลคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏ)

Venuvan, India

เวฬุวันมหาวิหารมีสระน้ำร้อนไหลผ่านชื่อว่า ตโปทานทีหรือตโปทาราม ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า แม่น้ำนี้ไหลผ่านโลหะกุมภีมหานรกจึงมีความร้อนอยู่ บ่อน้ำร้อนนี้ทำให้เกิดบัญญัติสิกขาบทให้พระภิกษุสรงน้ำได้ 15 วันต่อครั้ง ที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้เช่นนี้เพราะไม่ต้องการให้พระภิกษุติดสบาย และอีกอย่างหนึ่งหากพระภิกษุอาบน้ำอยู่จะทำให้ผู้อื่นไม่กล้าเข้าไปอาบ
จากวัดเวฬุวันเราสามารถเดินไปตโปทารามได้ โดยปัจจุบันนี้ตโปทารามถูกพวกพราหมณ์ไปจับจองเป็นของศาสนาตัวเอง และเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเขาเวภารบรรพต รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้

Venuvan, India

ที่นี่ยังกำหนดให้คนในวรรณะต่างๆอาบได้ลดหลั่นตามลำดับ คนที่เป็นวรรณะกษัตริย์ วรรณพราหมณ์ก็อาบที่ใกล้ๆต้นแม่น้ำที่สูงกว่า คนวรรณะต่ำๆ ก็อาบน้ำที่ไหลลดหลั่นลงมา บางทีน้ำไหลมาออกดำๆ เขียวๆ เขาก็อาบกันได้

Venuvan, India

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก :
https://th.wikipedia.org/wiki/วัดเวฬุวันมหาวิหาร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=44846