Lumbini, Nepal : สังเวชนียสถานแห่งที่ 1 ลุมพินี,เนปาล

ลุมพินีวัน (อักษรโรมัน: Lumbini Vana) หรือ “รุมมินเด” เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ
ความสำคัญ : เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่ตั้ง : อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล

Lumbini, Nepal

เดิมลุมพินีวันเป็นสวนป่าสาธารณะหรือวโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ในสมัยพุทธกาลลุมพินีวันตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเทวทหะ ในแคว้นสักกะ บนฝั่งแม่น้ำโรหิณี
ปัจจุบันลุมพินีวันอยู่ในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโคราฆปุระ ห่างจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพัสดุ์) ทางทิศตะวันออก 11 กิโลเมตร และห่างจากสิทธารถนคร(หรือ นครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตก 11 กิโลเมตร

ลุมพินีวันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก(UNESCO World Heritage Site) ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ “ลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า” ตั้งแต่ปี ค.ศ.1997
Lumbini, Nepal
เราไปลุมพินีในช่วงตอนเช้าหน้าหนาว หมอกก็เลยหนามากเหมือนเดิม เมื่อไปถึงสวนลุมพินีก็เดินไปตามทางเรื่อยๆ สิ่งแรกที่เจอ ณ ลานอนุสาวรีย์ ทางเข้าสู่อุทยานลุมพินีสถาน ก็ คือ พระพุทธเจ้าน้อย (Baby Buddha) หรือ พระพุทธรูปปางเจ้าชายสิทธัตถะประสูติ

รูปองค์ประทับยืนชูชี้พระหัตถ์ขวาขึ้นฟ้า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเป็นเอกบุรุษหนึ่งเดียวของโลก ตามอาสภิวาจาว่า “เราจะเป็นผู้เลิศ ผู้ประเสริฐ ผู้ดีที่สุดแห่งโลกนี้” และชี้พระหัตถ์ขวาลงดินกล่าวว่า “การเกิดของเรานี้เป็นครั้งสุดท้าย ต่อไปเราจะไม่เกิดอีก”

Lumbini, Nepal

เมื่อเดินเข้าไปเรื่อยๆ ก็จะเจอกับทางเข้าที่มีการตรวจอาวุธโดยเจ้าหน้าที่ ซื้อตั๋วราคา 200 รูปี

Lumbini, Nepal

ด้านหน้า คือ วิหารมายาเทวี (Mayadevi Temple) สถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระนางสิริมหามายา พระมารดาของพระพุทธเจ้า ตัววิหารสร้างสูงจากพื้น ราวๆ 3 เมตร มีบันไดขึ้นลงได้ 2 ด้าน

Lumbini, Nepal

เราได้เข้าไปสักการะ ด้านในก็จะมีรูปปั้นของพระนางมายาเทวีขณะพระองค์กำลังให้กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะ, แท่นศิลา ขนาด 5×5 นิ้ว ที่มีรอยพระบาทของพระกุมารสิทธัตถะเมื่อประสูติ มีอายุราวๆ 2,000 กว่าปี แต่ด้านในไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป

Lumbini, Nepal

หลังจากสักการะเสร็จแล้วก็เดินออกไปทางประตูด้านหลังวิหารมายาเทวี จะเจอกับต้นโพธิ์และสระปุสกรรณณิ (Puskarni Pound) หรือ สระน้ำโบกขรณี สระศักดิ์สิทธิ์ที่ที่พระนางมายาเทวี ได้ลงอาบน้ำก่อนที่จะประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ

Lumbini, Nepal

ส่วนข้างๆวิหารมีเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช (The Stone Pillar of Ashoka) อยู่ เสาหินนี้สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโศกมหาราช มีการค้นพบในปี พ.ศ.2438-2439 บนเสาพบว่ามีการจารึกเป็นอักษรพราหมีที่ระบุว่า “Sakyamuni Buddha was born here” “ซึ่งก็แปลได้ว่า “พระพุทธเจ้าประสูติที่นี่”

Lumbini, Nepal

สังเวชนียสถาน ณ ลุมพินี ประเทศเนปาล

Lumbini, Nepal

Lumbini, Nepal