รัฐบอลติก

รัฐบอลติก หรือกลุ่มประเทศบอลติก เป็นชื่อรวมเรียกสามประเทศทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลบอลติก(Baltic Sea)   มีสมาชิกรวมกัน 3 ประเทศ ได้แก่ เอสโธเนีย(Estonia), ลัตเวีย(Latvia) และลิธัวเนีย(Lithuania)

ในอดีตช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี ค.ศ. 1940 กลุ่มประเทศบอลติกนั้นเคยถูกปกครองโดยสหภาพโซเวียต (ปัจจุบันคือรัสเซีย) และเมื่อสหภาพโซเวียตมีอิทธิพลลดลง ทั้งสามประเทศ ได้ประกาศอิสระภาพในปี 1991 และได้เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 (ค.ศ. 2004)

ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักของ 3 ประเทศนี้ ซึ่งภายในกลุ่ม 3 ประเทศบอลติกนั้นจะมีจุดเด่น คือ มีวัฒนธรรมแบบยุโรปที่บางส่วนได้รับอิทธิพลมาจากการปกครองของสหภาพโซเวียตในสมัยก่อน โดยทำให้สิ่งต่างๆภายในประเทศมีความผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองและเก่าแก่แบบยุโรปบวกกับความน่าเกรงขามแบบคอมมิวนิสต์  นอกจากเรื่องวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมแล้ว นักท่องเที่ยวยังได้มีอิสระในการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเหล่านี้มากกว่าประเทศอื่นๆในยุโรป เนื่องจากค่าของชีพนั้นยังค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในยุโรป

Travel Offer 2020