ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศลิธัวเนีย

 ประเทศลิธัวเนีย

ลิธัวเนีย (Lithuania)  มีชื่อทางการคือ สาธารณรัฐลิธัวเนีย (Republic of Lithuania) เป็นประเทศแรกในแถบบอลติกที่ได้รับอิสรภาพจากสหภาพโซเวียต ซึ่งหลังจากได้รับอิสรภาพ ประเทศลิธัวเนียได้พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศขึ้นมา จนได้เข้ามาเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

ภูมิศาสตร์

ประเทศลิธัวเนียมีพื้นที่ประมาณ 65,300 ตารางกิโลเมตร จัดได้ว่ามีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในจำนวน 3 ประเทศแถบบอลติก (เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิธัวเนีย) โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสนและเนินทราย  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของยุโรปตะวันออก มีพรมแดนติดกับ 4 ประเทศ ได้แก่

 1. ทิศเหนือ : ติดกับประเทศลัตเวีย (588 กม.)
 2. ทิศตะวันออกและทิศใต้ : ติดกับประเทศเบลารุส  (660 กม.)
 3. ทิศใต้ : ติดกับประเทศโปแลนด์ (103 กม.) และ
 4. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ : ติดกับประเทศรัสเซีย (273 กม.)

พรมแดน

ชายฝั่ง

ทะเลบอลติกครอบคลุมพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลขนาด 99 กิโลเมตรไปทางตะวันตกของประเทศ ปกคลุมไปด้วยต้นสน หาดทรายและเนินทราย

ประชากร

ประเทศลิธัวเนียมีประชากรกว่า 2.83 ล้านคน (2017)  ความหนาแน่นของประชากร  45 คน ต่อตารางกิโลเมตร  

กลุ่มชาติพันธุ์ (2015)

ลิธัวเนีย 86.7%, โปแลนด์ 5.6% , รัสเซีย 4.8% , เบลารุส 1.3%, ยูเครน 0.7% , นอกจากนี้ยังมีชาวชาวยิว,เยอรมัน, ลัตเวีย, , ตาร์ตาร์, โรมา, และเชื้อชาติอื่น ๆ

ศาสนา

จากการสำรวจสำมะโนประชากร พลเมืองชาวลิธัวเนียส่วนใหญ่ถึง 77% นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ส่วนชาวรัสเซียในลิธัวเนียนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ สำหรับความเชื่ออื่น ๆ ยังสามารถพบได้ เช่น นิกายลูเธอร์รัน, อิสลาม รวมถึงยิว

เมืองหลวง

Vilnius (ประชากรประมาณ 542,990 คน)

เมืองอื่น ๆ

Kaunas (299,466), Klaipėda (155,032), Šiauliai (103,676), Panevėžys (94,399), Alytus (55,013) หน่วยงานบริหาร: 10 ภูมิภาค, 60 เขตเทศบาล

พื้นที่ชาติพันธุ์

 1. Aukstaitija: ตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกของลิธัวเนีย
 2. Dzukija: ทางตะวันออกเฉียงใต้และทางตอนใต้ของลิธัวเนีย
 3. Suvalkija: ทางใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของลิธัวเนีย
 4. Zemaitija: ทางตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตกของประเทศลิธัวเนีย
 5. Lithuania Minor: ทางตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกของลิธัวเนีย

พื้นที่ชาติพันธุ์

สภาพภูมิอากาศ

ประเทศลิธัวเนียมีสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ฤดูร้อนโดยทั่วไปมีอุณหภูมิเฉลี่ย +17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงที่สุดที่มีการบันทึกปีค.ศ.1994  คือ  +37.5 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ -4.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่ต่ำสุดที่มีการบันทึก คือ - 42.9 องศาเซลเซียสในปีค.ศ. 1956 ฝนตกปานกลางในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน

ภาษาราชการ

ภาษาราชการ คือ ภาษาลิธัวเนีย ซึ่งประชากรมากกว่า 80% สามารถพูดภาษารัสเซียได้

เวลาท้องถิ่น

 • EEST (UTC+2)
 • มีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) EEST (UTC+3)

 หากเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย เวลาที่ประเทศลิธัวเนียจะช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 4 ชั่วโมง

ระบบการเมือง

 • สถานภาพทางการเมืองของประเทศลิธัวเนียถือได้ว่ามีเสถียรภาพและเอื้ออำนวยต่อการค้าการลงทุนมากขึ้นหลังจากมีการถอนกำลังของสหภาพโซเวียตออกจากลิธัวเนีย ประกอบกับชนกลุ่มน้อยชาวรัสเซียที่อยู่ในลิธัวเนียไม่มีบทบาทสำคัญทางการเมืองเท่าใดนัก จึงส่งผลทำให้การบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลลิธัวเนียเป็นไปอย่างราบรื่น
 • ประเทศลิธัวเนียเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
 • ประมุขแห่งรัฐ คือ ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากพลเมือง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี
 • รัฐสภาลิธัวเนีย เรียกว่า “Seimas” เป็นรัฐที่มีอำนาจสูงสุด ประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาจำนวน 141 คน
 • นายกรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งโดยประธานสภาด้วยความเห็นชอบของรัฐสภา ซึ่งรัฐบาลประกอบด้วยรัฐมนตรี 13 คน

การแบ่งเขตการปกครอง

ประเทศลิธัวเนียประกอบด้วย 10 เทศมณฑลที่มีชื่อเดียวกับชื่อเมือง คือ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Alytus, Birštonas, Palanga city, Visaginas และ  Neringa โดยแบ่งย่อยออกเป็นเทศบาลทั้งหมด 60 แห่ง

ธงชาติ

เป็นแถบแนวนอนสามเส้นมีความกว้างเท่ากัน มีสีเหลืองเข้ม,สีเขียวเข้ม,และสีแดงเข้ม

 • สีเหลือง หมายถึง ความมั่งคั่ง
 • สีเขียว หมายถึง ความหวัง
 • สีแดง หมายถึง ชีวิต

ธงชาติ

สัญลักษณ์ของรัฐ

เรียกว่า Vytis – อัศวินที่อยู่ในชุดเกราะสีเงินถือดาบที่มีด้ามจับสีทอง สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของธงเก่าแก่ของลิธัวเนียจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18

สัญลักษณ์ของรัฐ

 

Travel Offer 2020