วีซ่าประเทศลิทัวเนีย (วีซ่าเชงเก้น)

ประเทศลิทัวเนียได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเชงเก้น ในวันที่ 21 ธ.ค. 2007 ดังนั้น วีซ่าประเภทพำนักระยะสั้นทั้งหมดที่ออกโดยสถานทูตลิทัวเนีย คือวีซ่าเชงเก้น สำหรับประเทศไทย ซึ่งไม่มีสถานทูตลิทัวเนีย นักท่องเที่ยวสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้จากสถานทูตเยอรมัน

***ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 สถานเอกอัครราชทูตฯได้มอบหมายให้บริษัท VFS Global ทำการรับคำร้องขอวีซ่าเชงเกนแทน***

- VFS Global Visa Application Centre อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น4 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลเพิ่มเติมการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเยอรมนีผ่าน VFS ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเกน)

เอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า ดังนี้
https://bangkok.diplo.de/th-th/service/visa-einreise/touristenvisum/1678002

 • หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้
  - มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  - เป็นเล่มที่ออกมานานไม่เกิน 10 ปี
  - ยังมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือนนับจากวันเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเกน
  -บางกรณี ต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย
 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกนที่กรอกข้อความครบถ้วน 1 ฉบับ
 • ลงนามรับทราบข้อกำหนดตามกฎหมายการพำนัก
 • หลักฐานยืนยันการจองที่พัก/เที่ยวบินและอื่นๆ จากบริษัทนำเที่ยวและโรงแรม ตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก
 • หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก วงเงินความคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 30,000.- เหรียญยูโร และต้องรวมบริการนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย
 • สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง
  -หนังสือรับรองการทำงานปัจจุบันและหนังสืออนุญาตให้ลาพักร้อน (ที่ระบุตำแหน่ง จำนวนปีการทำงานและเงินเดือน)
  -หลักฐานการเงินสำหรับการเดินทางและการพำนัก (ได้แก่ หนังสือรับรองจากธนาคาร และสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินย้อนหลัง 3 เดือนสุดท้าย)
 • หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงความพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศและแสดงถึงภาระผูกพันหรือ ความสัมพันธ์ของท่านในประเทศไทย เช่น ใบสำคัญการสมรส สูติบัตรของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการทำงาน และหนังสืออนุญาตให้ลาพักร้อน (ที่ระบุ ตำแหน่ง จำนวนปี การทำงานและเงินเดือน) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (กรณีประกอบ อาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ) หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันศึกษา สมุดบัญชีแสดงการ เคลื่อนไหวบัญชีในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าบ้าน
 • สำหรับผู้เดินทางสัญชาติไทยที่อายุต่ำกว่า18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย

 

วีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเกน)

สำหรับผู้เดินทางที่ประสงค์จะไปเยี่ยมสมาชิกในครอบครัว เพื่อนหรือคนรู้จักที่อาศัยอยู่ในลิทัวเนียต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน

เอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า ดังนี้
https://bangkok.diplo.de/th-th/service/visa-einreise/besuchsvisum/1677562

 • หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้
  - มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  - เป็นหนังสือเดินทางที่ออกมานานไม่เกิน 10 ปี
  - ยังมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือนนับจากวันเดินทำงออกนอกประเทศสมาชิกเชงเกน
  -บางกรณี ต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย
 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกนที่กรอกข้อความครบถ้วน 1 ฉบับ
 • ลงนามรับทราบข้อกำหนดตามกฎหมายการพำนัก
 • หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก วงเงินความคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 30,000.--เหรียญยูโร และต้องรวมบริการนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย
 • หนังสือจากผู้เชิญที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ
  หรือ
 • หลักฐานการเงินที่แสดงว่าสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเองได้ (ได้แก่หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารและสมุดบัญชีเงินฝาก) หลักฐานการเงินส่วนตัวอาจต้องยื่นแสดงด้วย ในกรณีที่สถานะทางการเงินของผู้เชิญของท่านในหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายไม่เป็นที่น่าเชื่อถือหรือพิสูจน์ไม่ได้
 • วัตถุประสงค์ในการเดินทาง: ในกรณีที่ไม่มีหนังสือเชิญที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ
 • จดหมายเชิญจากคนที่คุณต้องการไปเยี่ยมเยียน
 • สำเนาหน้าพาสปอร์ตของคนที่คุณต้องการไปเยี่ยมเยียน
 • หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงความพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศและแสดงถึงภาระผูกพันหรือ ความสัมพันธ์ของท่านในประเทศไทย เช่น ใบสำคัญการสมรส สูติบัตรของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการทำงาน และหนังสืออนุญาตให้ลาพักร้อน (ที่ระบุ ตำแหน่ง จำนวนปี การทำงานและเงินเดือน) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (กรณีประกอบ อาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ) หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันศึกษา สมุดบัญชีแสดงการ เคลื่อนไหวบัญชีในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าบ้าน
 • สำหรับผู้เดินทางสัญชาติไทยที่อายุต่ำกว่า18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

List สถานทูต และกงสุลลิทัวเนียประจำประเทศต่างๆ

[รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเก้น) ของเยอรมันผ่าน VFS GLOBAL

[รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น) ของเยอรมันผ่าน VFS GLOBAL

Travel Offer 2020